Pravkar zaključeni in tekoči projekti

V zadnjih desetih letih sem aktivno raziskoval na področju prava EU, transnacionalnega prava in ustavnega prava. Moje raziskovalno delo so podprle tako domače kot tuje raziskovalne organizacije.

Integralna teorija prihodnosti Evropske unije

ARRS temeljni projekt Glavno raziskovalno vprašanje tega raziskovalnega projekt je, kakšna je prihodnost Evropske unije in kako jo lahko uresničimo? To vprašanje je velikega teoretičnega in praktičnega pomena. V teoretičnem smislu gre za najpomembnejši izziv, s katerim so danes soočeni raziskovalci evropske integracije. To vprašanje je umeščeno v jedro nacionalnih in nadnacionalnih političnih razprav in je zaradi tega nujno seglo tudi do državljank in državljanov EU. V bistvu gre za prvenstveno politično vprašanje EU, saj zadeva njeno vzdržnost, obstoj integracijskega procesa danes in v bodoče. Politični odgovori na politična vprašanja so vselej usmerjeni v prakso, v smeri doseganja konkretnih institucionalnih sprememb. Vendar pa je cilj političnih odgovorov lahko uspešno dosežen le, upoštevaje druge omejitve procesa družbene konstrukcije realnosti, če so ti odgovori utemeljeni s koherentnimi teorijami.

01.jul..2019-30.jun..2020
Stran projekta

Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države

ARRS temeljni projekt. Dr. Avbelj je raziskovalec na naslovnem projektu, v katerem preučuje ustavne vizije slovenskih disidentov, ki so pomembno prispevali k nastanku samostojne slovenske države.

01.jul..2018-

Ideologija na sodiščih

Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve Namen tega projekta, ki ga vodi dr. Avbelj, je pripraviti prvo poglobljeno raziskavo ideološkega profila nosilcev sodne oblasti v Sloveniji, pri tem pa v metodologiji in interpretaciji upoštevati tudi običajne kritike takšnih raziskav, opravljenih drugje.

01.maj.2017-30.apr..2020
Stran projekta

Mednarodni raziskovalni projekt o mehkem pravu (The Soft Law Research Network)

Dr. Avbelj so-koordinira projekt, v katerem fakulteta sodeluje kot del mednarodnega konzorcija z vodilnimi evropskimi univerzami (Helsinki University, Aix-Marseilles, King's College London, Maastricht University, Free University Berlin) v transnacionalni raziskavi, financirani s strani Evropske komisije, na temo uporabe mehkega prava pred nacionalnimi sodnimi in upravnimi organi.

01.sep..2016-31.dec..2019
Stran projekta

The Choice for Europe since Maastricht Member States’ Preferences for Economic and Financial Integration

Horizon 2020: EMU_SCEUS
Projekt je namenjen analizi pravnih in političnih posledic članstva držav članic v EU v evropski monetarni uniji. Končni rezultat projekta bo znanstvena monografija, ki bo obravnavala vse države članice EU. Dr. Avbelj pripravlja poročilo o Sloveniji.

01.jul..2015-31.jul..2019

Reforma demokratične in pravne države v Slovenij

J5-7359 (A) ARRS
Globalni cilj predlaganega raziskovalnega projekta je raziskati stanje demokratične in pravne države v Sloveniji in poskušati oblikovati predloge za njene reforme. V okviru predlagane raziskave bomo ugotavljali, kakšen je vpliv delovanja Sveta Evrope (SE) prek Evropskega sodišča za človekove pravice in Evropske unije (EU) prek Sodišča Evropske Unije na pogoje delovanje demokratične in pravne države v Sloveniji. Pri tem bomo preučevali, kako učinkovito sodna, zakonodajna in izvršilna veja oblasti varujejo demokratično in pravno državo v Sloveniji. Predlagani raziskovalni projekt se bo osredotočil tudi na vprašanje, kako učinkovito je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenskem pravnem redu. Pri tem bomo raziskali in poskušali podati odgovore na vprašanje, zakaj so še vedno, kljub vplivom Sveta Evrope in Evropske unije, prisotne pomanjkljivosti pri delovanju demokratične in pravne države v slovenskem pravnem redu. Na ta način bomo poskušali ugotoviti nedoslednosti in pomanjkljivosti v slovenskem javnem prostoru in pripravili predloge, kako naj se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo. Temeljni namen raziskave je torej odgovoriti na osnovno raziskovalno vprašanje, kako reformirati demokratično in pravno državo v Sloveniji.

01.jan..2016-31.dec..2018
Stran projekta

Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo (vodja dr. Avbelj)

Z5-5543 (B) ARRS
Podoktorski projekt je bil posvečen teoretični in aplikativni analizi odnosov med Evropsko unijo in transnacionalnim pravom v luči teorije pravnega pluralizma.

01.avg..2013-31.jul..2015
Stran projekta